DOTACEDOTACE

Název projektu 

Vývoj nových krmných směsí s enzymově upravenou surovinou.

 

Registrační číslo projektu

17/005/16220/232/000086

Počet spolupracujících subjektů

1

Spolupracující subjekt 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; IČ: 60461373, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 Výsledky projektu - Praktický souhrn 

Hlavní cíle projektu:

  1. Nová receptura krmných směsí (KS) s podílem bioaktivních surovin (enzymově upravený – naklíčený ječmen)
  2. Nová výrobní linka na výrobu KS (sypkých, granulovaných a pytlovaných)
  3. Nový obal pro balení KS
  4. Zlepšení systému hodnocení kvality, bezpečnosti a sledovatelnosti surovin, meziproduktů a finálních výrobků

Cílů bylo dosaženo následovně:

  1. U vybraných vzorků inovovaných KS bylo provedeno hodnocení jejich kvality (obsah živin, obsah metabolizovatelné energie, krmný pokus) a výsledky porovnány se současně vyráběnými KS. Výsledky potvrdily vyšší kvalitu inovovaných KS.
  2. Nová výrobní linka byla ověřena ve zkušebním provozu v délce 3 měsíců, kdy bylo vyrobeno přes 5 000 tun výrobků. Tento zkušební provoz ukázal, že linka splňuje požadavky a očekávání.
  3. Kvalita nového obalu (pytle s PE vložkou) pro KS s vyšším podílem tuku byla ověřena laboratorními testy (mechanické a fyzikálně-chemické) a výsledky ukázaly výrazné zlepšení kvality obalu oproti dosud používanému.
  4. Instalace moderních přístrojů a kontrolních metod do provozní laboratoře.

DOTACE

 

Společnosti ZETEN spol. s r. o. byl schválen projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Název projektu 

Vývoj nových krmných směsí s enzymově upravenou surovinou.

Cíl operace

Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Stručný popis projektu

Společnost ZETEN spol. s r.o. patří k dlouholetým producentům krmiv pro hospodářská zvířata. V rámci inovačního projektu by společnost ZETEN spol. s r.o. ráda vyvinula ve spolupráci
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze řadu nových krmiv pro hospodářská zvířata s unikátní surovinou (použití enzymově upraveného ječmene v krmivech) a inovovala celý proces výroby krmiv. Pro výrobu nové řady krmiv je nutná výstavba nové výrobny krmných směsí ("VKS") se zcela novou technologií, která sníží riziko křížové kontaminace a zároveň mimo jiné umožní hygienizaci a granulaci suroviny a finálních produktů. Nová výrobní technologie v nových výrobních prostorách umožní výrobu jak nových produktů, tak stávající produkce, která bude balena, jak do stávajících, tak nových obalových materiálů. V rámci inovačního projektu se počítá nejen se zavedením nových obalových materiálů, ale i se změnou velikosti a bezpečnosti balení.

Cíle a výsledky projektu

Výsledkem inovačního projektu budou nová krmiva s bioaktivními látkami, které budou mít prodlouženou dobu trvanlivosti a které rozšíří portfolio současně produkovaných krmiv. Tyto budou distribuovány jak pytlované, tak volně ložené a to sypké, granulované či drcené granule. Díky nové technologii a investicím do nové VKS (výrobny krmných směsí) budou inovovány
i technologické procesy a receptury týkající se produkce stávajících krmiv a postupy hodnocení kvality surovin, polotvarů a finálních produktů.

Díky inovačnímu projektu společnost rozšíří portfolio svých produktů o produkty s vyšším benefitem pro zvířata, které budou mít stejně jako současně produkované výrobky díky realizaci nové výrobny krmných směsí a investici do nové technologie nižší riziko kontaminace fyzikálními, chemickými a biologickými kontaminanty.

Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu 

30. 11. 2020

 

 

Image​​​